Stadgar för KFV Släktforskarförening

Antagna vid årsmöte den 21 februari 2018

 • 1 Föreningens namn och säte

Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening är en ideell förening med säte i Katrineholm.

 • 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att arbeta för att stimulera och utveckla intresset för släktforskning.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att arrangera medlemsträffar, föredrag och utställningar samt söka samarbete med intressegrupper med liknande verksamhet. Föreningen ska också organisera studiebesök och utflykter i egen regi eller i samarbete med andra föreningar samt anordna och medverka i kurser för att utveckla kunskaperna inom släktforskningen.

Föreningen ska också erbjuda medlemmarna möjlighet att släktforska med föreningens datorer och annat forskningsmaterial i Katrineholm, Flen och Vingåker samt minst två gånger om året ge ut medlemstidningen KFV-forskaren.

 • 3 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och beslut.

Medlemskap söks till föreningens styrelse och träder i kraft när medlemsavgiften är betald.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften senast den 31 maj anses ha utträtt ur föreningen.

Företag och föreningar kan bli stödjande medlemmar genom att betala ordinarie medlemsavgift.

Föreningen får neka medlemskap om den som söker medlemskap, före ansökan, skaffat sig tillträde till föreningens lokaler, datorer och övrigt materiel eller nyttjat annan medlems lösenord till föreningens datorer.

Föreningen får inte neka någon medlemskap på grund av sexuell läggning, kulturell bakgrund eller politisk hemvist.

Medlem som betalar medlemsavgift har rösträtt.

Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar och regler eller handlar på ett sätt så att hon/han skadar föreningens verksamhet, ändamål och intresse kan uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får inte fattas innan medlemmen givits tillfälle att yttra sig om skälen för uteslutningen, inom den tid som styrelsen anger, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutningen redovisas. Beslutet ska skickas till den berörde inom en vecka.

 • 4 Medlemsavgift

Medlem ska varje år betala den medlemsavgift som fastställts av årsmötet. Familjemedlemmar betalar reducerad medlemsavgift.

 5 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse annonseras i medlemstidningen, på hemsidan och meddelas medlemmarna senast två veckor i förväg.

Beslut vid årsmöte, eller extra medlemsmöte som utlysts efter särskild kallelse, fattas med enkel majoritet.

Förslag som medlem vill få behandlat av årsmötet, ska lämnas skriftligt till styrelsen senast den 31 januari.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som tillsammans med ordföranden justerar dagens protokoll
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 12. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
 13. Val av ordförande för 1 år
 14. Val av styrelseledamöter för 2 år och ersättare för 1 år
 15. Val av revisorer för 2 år och ersättare för 1 år
 16. Val av ledamöter till valberedningen för 2 år
 17. Val av ombud och ersättare till Förbundsstämman
 18. Behandling av styrelsens förslag
 19. Behandling av inkomna motioner
 20. Årsmötets avslutande

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 • 6 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 • 7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar föreningens löpande verksamhet, verkställer beslut fattade av årsmötet, har hand om föreningens ekonomiska angelägenheter och för räkenskaper samt avger årsredovisning till årsmötet för det senaste verksamhetsåret.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

Styrelsen består av ordförande och minst fem (5) ledamöter samt minst två (2) ersättare. Minst en styrelsemedlem eller ersättare bör vara från vardera Katrineholms, Flens eller Vingåkers kommuner.

Vid styrelsemöten ska protokoll föras som justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollen sänds till styrelsemedlemmarna, adjungerade styrelsemedlemmar och revisorerna.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen beslutar i ekonomiska frågor. Ordförande och kassör får tillsammans besluta om inköp upp till 2 000 kronor.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 8 Räkenskaper och revision

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två revisorer.

Räkenskaper, protokoll och årsberättelse överlämnas till föreningens revisorer senast tre veckor före årsmötet.

 • 9 Regler för ändring av stadgarna

Ändring av föreningens stadgar kräver minst två tredjedelar av angivna röster och beslut på två föreningsmöten varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Enskilda medlemmar och styrelsen får lämna förslag till ändring av stadgarna.

 • 10 Upplösning av föreningen

Om frågan om föreningens upplösning blir aktuell ska beslut om det fattas på ett ordinarie årsmöte och ett extra medlemsmöte som hålls senast sex månader efter årsmötet.

Om föreningens upplöses ska eventuella tillgångar och samlingar tillfalla förening med liknande verksamhet.

Site Footer